Malay English

Perkara Anda Perlu Tahu Mengenai LLP

LLP (Perkongsian Liabiliti Terhad), sebuah struktur perniagaan yang baru telah diperkenalkan kepada dunia perniagaan. Ia menawarkan fleksibiliti dalam pengurusan perniagaan dari aspek pembentukan, penyenggaraan dan penamatan perniagaan.


Ciri-ciri LLP

Ciri-ciri yang menarik seperti :
- Entiti berasingan:
Perbadanan itu adalah berasingan dengan rakan-rakan kongsi dari segi undang-undang
- Liabiliti terhad:
Hanya liabiliti terhad ditanggung sendiri oleh rakan-rakan kongsi iaiatu setakat modal saham tidak terbayar sahaja
- Penggantian berkekalan:
perubahan status rakan-rakan kongsi tidak akan menjejaskan kewujudan dan keberterusan perbadanan
- Kapasiti Unlimited:
LLP mempunyai hak untuk menyaman / didakwa, memperoleh / melupuskan harta.Sasaran Kumpulan LLP

Individu dan / atau syarikat badan boleh melibatkan diri sebagai rakan kongsi
- Perniagaan bersaiz kecil dan sederhana (pengarah Syarikat, rakan kongsi dan pemilik tunggal)
- Profesional (Peguam, Akauntan dan Setiausaha Syarikat)
- Usahasama
- Venture kapital


Kelebihan LLP

- Entiti berasingan (rakan kongsi bebas daripada tindakan undang-undang terhadap syarikat)
- Fleksibiliti Perniagaan (menurut Perjanjian Perkongsian)
- Liabiliti Terhad (aset peribadi dilindungi)
- Penjimatan Kos (tiada keperluan audit dan pematuhan kurang berkanun)
- Tiada had rakan (min 2 dan tiada nombor max)
- Tiada keperluan modal minimum

 

 

LLP.COM.MY PLT (Bilangan syarikat: LLP0000020-LCS)

Apakah LLP atau Perkongsian Liabiliti Terhad (OLEH LLP.COM.MY)

LLP adalah alternatif kenderaan perniagaan BARU dilancarkan oleh SSM pada tahun 2013 di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad, 2012. Ia menawarkan kelebihan berikut ke atas lain-lain kenderaan perniagaan: -

a)

Partner menanggung liabiliti terhad - serupa dengan liabiliti terhad dinikmati oleh para pemegang saham Syarikat (Sdn Bhd).

b)

pematuhan Kurang berkanun (Mudahkan Perniagaan anda) - Akaun tidak perlu diaudit dan tidak memerlukan Setiausaha Syarikat yang berkelayakan, Ini membolehkan kos yang lebih murah.

c)

Peluang untuk perancangan cukai.

d)

Kewujudan kekal entiti dari segi undang-undang (berketerusan).CARTA PERBANDINGAN ANTARA LLP DAN PERNIAGAAN LAIN (Oleh LLP.COM.MY)


SYARIKAT (SDN. BHD.)
Akta Syarikat, 1965

PERKONGSIAN (LLP)
Liabiliti Terhad
Act, 2012

PERKONGSIAN UMUM / PEMILIKAN TUNGGAL

Akta Perkongsian, 1961

Modal

Modal capital

Sumbagan rakan-rakan kongsi

Sumbagan rakan-rakan kongsi

Pemilik

Syarikat
(Ahli / pemegang saham yang memiliki saham syarikat memberi kuasa berhubungan dengan hal ehwal syarikat)

LLP
(Rakan kongsi berhak dalam modal dan keuntungan daripada LLP)

Rakan Kongsi / Pemilik tunggal

Status Undang-undang

Berasingan

Berasingan

Tidak berasingan

Pihak yang
bertanggungjawab kepada hutang
syarikat

Syarikat

LLP

Rakan Kongsi / Pemilik tunggal

Tanggungjawab pengurusan perniagaan

Lembaga Pengarah

Rakan Kongsi LLP

Rakan Kongsi / Pemilik tunggal

Liabiliti Peribadi

Tiada labiliti peribadi ditanggung oleh para pengarah atau pemegang saham

Liabiliti yang ditanggung oleh para pengarah atau pemegang saham adalah setakat saham

Tiada liabiliti peribadi ditanggung oleh pekongsi, melainkan pekongsi terlibat dalam kesalahan undang-undang, perbuatan cuai atau tanpa kebenaran

Liabiliti ditanggung oleh rakan-rakan kongsi bersama setakat saham tidak terbayar


Liabiliti tidak terhad

(bersama-sama dengan pekongsi) dan meliputi aset peribadi rakan-rakan kongsi

Bilangan pemegang

Sekurang-kurangnya 2 dan tidak melebihi 50 untuk syarikat swasta

Sekurang-kurangnya 2 dan tiada had maksimum

2 hingga 20 rakan (kecuali untuk perkongsian dengan amlan profesional dengan tiada had maksimum)

Setiausaha Syarikat
/ Pegawai
Pematuhan


Setiausaha Syarikat yang berkelayakan

Pengawai Pematuhan LLP atau pekongsi LLP

-

Akaun Syarikat

Akaun tahunan diaudit

Akaun tidak perlu diaudit

Akaun tidak perlu diaudit


Penyerahan Tahunan kepada
SSM

Penyerahan tahunan dengan Penyata Kewangan yang telah diaudit

Pengisytiharan tahunan

-

Yuran Tahunan SSM

RM150-00

RM200-00

RM60-00


Cukai Pendapatan / kadar cukai
pendapatan

Cukai ke atas Syarikat / Pada 500K pertama - 20% (SME)
Seterusnya - 25%

Cukai ke atas LLP / Pada 500K pertama - 20% (SME)
Seterusnya - 25%

Cukai ke atas rakan kongsi / pemilik tungggal
Antara 0% sehingga 26%

Jadual oleh WWW.LLP.COM.MY