Malay English

Penukaran Daripada Perkongsian / Pemilikan Tunggal Kepada LLP

Menurut Akta LLP 2012, Perkongsian boleh ditukar daripada LLP. Selepas penukaran bekas Perkongsian hendaklah disifatkan dibubarkan.

Kami akan bertindak sebagai Pegawai Pematuhan akan mengemukakan permohonan bagi pihak rakan-rakan kepada Pendaftar dengan mengemukakan maklumat berikut:

 

a) Nama dan nombor pendaftaran Perkongsian;
b) Tarikh Perkongsian didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan Akta 1956 atau mana-mana undang-undang bertulis lain;
c) Pada tarikh permohonan itu, Perkongsian itu dapat membayar hutangnya apabila menjadi matang ; dan
d) Semua maklumat lain yang diperlukan untuk membentuk LLP.