Malay English

Kemaskini Untuk LLP

SYARIKAT

PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD
(LLP)

PERKONGSIAN UMUM

PEMILIK TUNGGAL

Modal

Modal terbayar

Sumbangan Pekongsi

Sumbangan Pekongsi

Sumbangan Pemilik tungggal

Pemilik perniagaan

Syarikat (pemegang saham)

LLP (pekongsi yang memiliki saham modal atau memiliki keuntungan daripada LLP)

Rakan-rakan kongsi

Pemilik tunggal

Segi undang-undang

Entiti berasingan

Entiti berasingnan

Bukan entiti berasingan

Bukan entiti berasingan

Pihak yang bertanggungjawab ke atas hutang Syarikat

Syarikat

LLP

Rakan- rakan kongsi

Pemilik tunggal

Tanggungjawab dalam pengurusan perniagaan

Lembaga Pengarah Syarikat

Rakan-rakan kongsi

Rakan-rakan kongsi

Pemilik tunggal

Liabiliti peribadi

Tiada liabiliti peribadi ditanggung oleh para pengarah atau pemegang saham

Liabiliti yang ditanggung oleh para pengarah atau pemegang saham adalah setakat saham

Tiada liabiliti peribadi ditanggung oleh pekongsi, melainkan pekongsi terlibat dalam kesalahan undang-undang, perbuatan cuai atau tanpa kebenaran

Liabiliti ditanggung oleh rakan-rakan kongsi bersama setakat saham tidak terbayar

Liabiliti tidak terhad (bersama-sama dengan pekongsi) dan meliputi aset peribadi rakan-rakan kongsi

Liabiliti tidak terhad dan meliputi aset peribadi pemilik tunggal

Bilangan pemegang

Sekurang-kurangnya 2 dan tidak melebihi 50 untuk syarikat swasta

Sekurang-kurangnya 2 dan tiada had maksimum

2 hingga 20 rakan (kecuali untuk perkongsian dengan amlan profesional dengan tiada had maksimum)

Pimilik tunggal sahaja